Шановні студенти!

З метою популяризації галузей знань «Міжнародні відносини» та «Журналістика», привернення уваги широких верств наукової спільноти до актуальних міжнародних проблем, пошуку та підтримки обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів, як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, а також підтримання кращих традицій української науки й вищої школи,

Київський національний торговельно-економічний університет, реалізуючи місію: «Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь», та

Українська асоціація зовнішньої політики, з метою виконання місії: «Служити своєму народу в якості професіоналів у сфері публічної зовнішньої політики»

запрошують Вас взяти участь у другому Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» (далі – Конкурс).

Конкурс проходитиме у два етапи:

перший етап – надсилання наукових робіт до 10 жовтня 2018 року на електронну адресу ufpa.konkurs@gmail.com;

другий етап – підведення підсумків Конкурсу та оголошення його лауреатів 17 жовтня 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе "Трансформація сучасної світосистеми"
Загальна інформація

Для участі у Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України з галузей знань:

«Міжнародні відносини», за спеціальностями: міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

«Журналістика», за спеціальністю – журналістика.

З умовами та порядком організації і проведення Конкурсу, оголошенням результатів та визначенням його переможців Ви можете ознайомитися в Положенні про проведення Конкурсу студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини», «Журналістика» та в Інформаційному листі про Конкурс студентських наукових робіт, що розміщені на веб-сайтах: Київського національного торговельно-економічного університету https://www.knteu.kiev.ua/ у рубриці «Анонси» та Української асоціації зовнішньої політики http://ufpa.org.ua/

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Конкурсу студентських наукових робіт

за галузями знань «Міжнародні відносини», «Журналістика»

 

1. Загальні положення

1.1. Конкурс студентських робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії), «Журналістика» (далі – Конкурс) проводиться щорічно з метою привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодоїх вирішення і втілення в практичну діяльністьорганів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань України.

1.2. Засновниками Конкурсу є громадська організація «Українська асоціація зовнішньої політики» (далі – УАЗП) та Київський національний торговельно-економічний університет (далі – КНТЕУ).

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

активізація науково-дослідної роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу;

виявлення та розвиток науково-обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

формування активної громадянськоїпозиції студентської молоді;

привернення уваги громадянського суспільства та науково-експертного середовища до реалізації зовнішньополітичних пріоритетів держави;

аналіз та обговорення актуальних міжнародних проблем та внесення пропозицій щодо реагування на виклики сьогодення.

1.4. У Конкурсі беруть участь студенти закладів вищої освіти України.

1.5. Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап – надсилання робіт на відповідну електронну адресу у визначені Оргкомітетом Конкурсу строки та їх оцінювання;

другий етап – підведення підсумків та оголошення лауреатів Конкурсу.

1.6. Під час організації та проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Керівництво конкурсом здійснює Оргкомітет у складі представників УАЗП та КНТЕУ.

2.2. Оцінювання поданих робіт, контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює експертна група, до складу якої входять представники УАЗП та КНТЕУ.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює КНТЕУ.

3. Вимоги до конкурсних робіт

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені одноосібні роботи студентів з актуальних питань за галузями знань «Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії), «Журналістика».

3.2. Роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт TimesNewRoman), розмір – 14, інтервал – 1,5, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 20 мм.

Обсяг –10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел.

Мова –українська.

Малюнки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації.

Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84 тощо.

Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

•   назва роботи – великими літерами (по центру);

•   прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, назва закладу вищої освіти України,спеціальність (по центру);

•   анотація українською, англійською мовами обсягом до п’ятиста друкованих знаків кожна (перед текстом з абзацного відступу).

Конкурсна робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність,посилання на інших авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, завдання, об’єкта результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми міжнародних відносин і зовнішньої політики України, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до вирішення міжнародних проблем.

3.3. Роботи, подані на конкурс, не рецензуються і не повертаються.

4. Порядок проведення Конкурсу та розгляду робіт

4.1. Учасники конкурсу надсилають роботи для їх розгляду та оцінювання експертною групою на електронну адресу, яка повідомляється в оголошенні Оргкомітету про терміни проведення Конкурсу.

4.2. Процедура оцінювання конкурсних робіт є анонімною, здійснюється експертною групою («сліпе» оцінювання») за шкалою від 1 до 100 балів.

4.3. При підведенні підсумків Конкурсу на базі КНТЕУ, експертна група приймає рішення простою більшістю голосів щодо його лауреатів та публічно оголошує лауреатів Конкурсу.

5. Відзначення переможців Конкурсу.

5.1. Лауреати конкурсу отримують іменні дипломи І, ІІ, і ІІІ ступеня.

2. Найкраща з конкурсних робіт отримує Гран-прі та публікується в журналі «Зовнішні справи».

 

                                                                                                                                            **********

27 листопада 2018 року було підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми». 

Конкурс проходив у два етапи. Перший етап – надсилання студентами науково-популярних есе на електронну адресу організаторів, другий етап – «сліпе оцінювання» студентських робіт членами експертної групи, до якої увійшли президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і Повноважний Посол  Хандогій Володимир Дмитрович, віце-президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і Повноважний Посол, кандидат юридичних наук Купчишин Олександр Михайлович, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, доктор юридичних наук, доцент Дешко Людмила Миколаївна.

На конкурс надійшли студентські роботи з двадцяти одного закладу вищої освіти України: Вінницького національного аграрного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Донецького національного університету ім. Василя Стуса, Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського державного інституту економіки і туризму, Львівського національного аграрного університету, Маріупольського державного університету, Міжрегіональної академії управління персоналом, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Полтавського університету економіки і торгівлі, Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Тернопільського національного економічного університету, Університету економіки та права «КРОК», Харківського економіко-правового університету та Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Загалом у конкурсі взяли участь представники 10 міст України: Вінниця, Дніпро, Київ, Львів, Маріуполь, Одеса, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків. Усього на конкурс було подано 90 студентських робіт.

27 листопада 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбулося офіційне підбиття підсумків конкурсу та оголошення його переможців. Урочистий захід відкрили проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, доцент, дипломатичний радник І класу Сай Валерій Миколайович, президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і повноважний посол України Хандогій Володимир Дмитрович. З промовами виступили віце-президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол України, к.ю.н. Купчишин Олександр Михайлович, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, д.ю.н., доцент Дешко Людмила Миколаївна. У заході взяли участь викладачі та студенти закладів вищої освіти України – учасники конкурсу.

  • Лауреатом конкурсу стала Остапенко Наталія Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет (тема есе «Реформа Ради Безпеки ООН як засіб подолання кризи ефективності організації»).
  • Перше місце посіла Монастирьова Єлизавета Володимирівна, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (тема есе «Феномен «крихкої державності» в контексті світосистемних трансформацій»).
  • Друге місце розділили Іванисько Світлана Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет (тема есе «Актуальні проблеми міжнародного космічного права») та Ванівська Галина Романівна, Національний університет «Львівська політехніка» (тема есе «Медіація як інструмент превентивної дипломатії у врегулюванні міжнародних суперечок»).
  • Третє місце розділили Кальченко Владислав Юрійович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (тема есе «Іран: ядерна програма в діалозі з міжнародною спільнотою») та Прохорова Вікторія Геннадіївна, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (тема есе «Еволюція Українсько-Румунських відносин в контексті трансформації безпекової системи чорноморського регіону»).

Переможці конкурсу були нагороджені іменними дипломами та подарунками.

Заохочувальну відзнаку конкурсу – сертифікат учасника отримали: Чаша Владислава Юріївна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Коваленко Ксенія Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет, Козік Тетяна Вікторівна, Університет економіки та права «КРОК», Калинчук Христина Вікторівна, Національний університет «Львівська політехніка».

Відзначені учасники конкурсу отримали пам’ятні подарунки від Київського національного торговельно-економічного університету та Української асоціації зовнішньої політики.

Із виступів студентів закладів вищої освіти – учасників конкурсу пролунали слова подяки організаторам за привернення уваги молоді до актуальних міжнародних проблем, активізацію науково-дослідної роботи студентів, підтримку обдарованої молоді.

 

 
Дата проведення: 
Понеділок, Вересень 10, 2018 - 17 до Середа, Жовтень 17, 2018 - 13