Шановні студенти!

З метою популяризації галузей знань «Міжнародні відносини» та «Журналістика», привернення уваги широких верств наукової спільноти до актуальних міжнародних проблем, пошуку та підтримки обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів, як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, а також підтримання кращих традицій української науки й вищої школи,

Київський національний торговельно-економічний університет, реалізуючи місію:

«Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь»

та

Українська асоціація зовнішньої політики, з метою виконання місії:

«Служити своєму народу в якості професіоналів у сфері публічної зовнішньої політики»

 

запрошують Вас взяти участь у Конкурсі студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» та «Журналістика» (далі – Конкурс).

 

Конкурс проходитиме у два етапи:

перший етап – надсилання наукових робіт до 30 квітня 2018 року на електронну адресу ufpa.konkurs@gmail.com

другий етап – підведення підсумків Конкурсу та оголошення його лауреатів 15 травня 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті.

 

Для участі у Конкурсі приймаються наукові роботи студентів закладів вищої освіти України за галузями знань ««Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії), «Журналістика».

 

З умовами та порядком організації і проведення Конкурсу, оголошенням результатів та визначенням його переможців Ви можете ознайомитися в Положенні про проведення Конкурсу студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини», «Журналістика» та в Інформаційному листі про Конкурс студентських наукових робіт, що розміщені на веб-сайтах:

Київського національного торговельно-економічного університету

https://www.knteu.kiev.ua (у рубриці «Анонси)

та

Української асоціації зовнішньої політики

http://ufpa.org.ua

 

                                                                                                                                                      **********

 

Конкурс студентських наукових робіт за галузями знань

«Міжнародні відносини» та «Журналістика»

Київським національним торговельно-економічним університетом та Українською асоціацією зовнішньої політики започатковано Конкурс студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» та «Журналістика».

Мета Конкурсу – популяризація галузі знань «Міжнародні відносини» та «Журналістика», привернення уваги широких верств наукової спільноти до актуальних міжнародних проблем, пошук та підтримка обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, активізація науково-дослідної роботи студентів, як найважливішого чинника формування фахівців нового типу, а також підтримання кращих традицій української науки й вищої школи.

Конкурс проходитиме у два етапи:

перший етап – надсилання наукових робіт до 30 квітня 2018 року на електронну адресу: ufpa.konkurs@gmail.com;

другий етап – підведення підсумків Конкурсу та оголошення його лауреатів 15 травня 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Для участі у Конкурсі приймаються наукові роботи студентів закладів вищої освіти України.

 

                                                                                                                                                  **********

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Конкурсу студентських наукових робіт

за галузями знань «Міжнародні відносини», «Журналістика»

 

1. Загальні положення

1.1. Конкурс студентських робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії), «Журналістика» (далі – Конкурс) проводиться щорічно з метою привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодоїх вирішення і втілення в практичну діяльністьорганів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань України.

1.2. Засновниками Конкурсу є громадська організація «Українська асоціація зовнішньої політики» (далі – УАЗП) та Київський національний торговельно-економічний університет (далі – КНТЕУ).

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

активізація науково-дослідної роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу;

виявлення та розвиток науково-обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

формування активної громадянськоїпозиції студентської молоді;

привернення увагигромадянського суспільства та науково-експертного середовища до реалізації зовнішньополітичних пріоритетів держави;

аналіз та обговорення актуальних міжнародних проблем та внесення пропозицій щодо реагування на виклики сьогодення.

1.4. У Конкурсі беруть участь студенти закладів вищої освіти України.

1.5. Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап – надсилання робіт на відповідну електронну адресу у визначені Оргкомітетом Конкурсу строки та їх оцінювання;

другий етап – підведення підсумків та оголошення лауреатів Конкурсу.

1.6. Під час організації та проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Керівництво конкурсом здійснює Оргкомітет у складі представників УАЗП та КНТЕУ.

2.2. Оцінювання поданих робіт, контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює експертна група, до складу якої входять представники УАЗП та КНТЕУ.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює КНТЕУ.

3. Вимоги до конкурсних робіт

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені одноосібні роботи студентів з актуальних питань за галузями знань «Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії), «Журналістика».

3.2. Роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт TimesNewRoman), розмір – 14, інтервал – 1,5, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 20 мм.

Обсяг –10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел.

Мова –українська.

Малюнки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації.

Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84 тощо.

Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

•   назва роботи – великими літерами (по центру);

•   прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, назва закладу вищої освіти України,спеціальність (по центру);

•   анотація українською, англійською мовами обсягом до п’ятиста друкованих знаків кожна (перед текстом з абзацного відступу).

Конкурсна робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність,посилання на інших авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, завдання, об’єкта результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми міжнародних відносин і зовнішньої політики України, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до вирішення міжнародних проблем.

3.3. Роботи, подані на конкурс, не рецензуються і не повертаються.

4. Порядок проведення Конкурсу та розгляду робіт

4.1. Учасники конкурсу надсилають роботи для їх розгляду та оцінювання експертною групою на електронну адресу, яка повідомляється в оголошенні Оргкомітету про терміни проведення Конкурсу.

4.2. Процедура оцінювання конкурсних робіт є анонімною, здійснюється експертною групою («сліпе» оцінювання») за шкалою від 1 до 100 балів.

4.3. При підведенні підсумків Конкурсу на базі КНТЕУ, експертна група приймає рішення простою більшістю голосів щодо його лауреатів та публічно оголошує лауреатів Конкурсу.

5. Відзначення переможців Конкурсу.

5.1. Лауреати конкурсу отримують іменні дипломи І, ІІ, і ІІІ ступеня.

2. Найкраща з конкурсних робіт отримує Гран-прі та публікується в журналі «Зовнішні справи».

 

                                                                                                                                                **********

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(м. Київ, Україна)

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

(м. Київ, Україна)   

 

Інформаційний лист

 

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

 

ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»,

«ЖУРНАЛІСТИКА»

 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА КОНКУРС

Загнутый угол: Саєнко А. В., студент, ІІ курс, 5 група, 
факультет міжнародної торгівлі та права,
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Закінчення функцій спеціальних місій
Анотації укр. та англ. мовами і текст статті

Список використаних джерел
1. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3 т / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал та ін. ; Ін-т екон. та прогнозування НАНУ; Укр. форум. – Т. 1 : «Економіка знань – модернізаційний проект України». – Київ : Фенікс, 2007. – 544 с.
2. Фещенко Л.В. Вдосконалення бюджетного планування і прогнозування [Електронний ресурс] / Л.В.Фещенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2014_34/

Науковий керівник: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Дешко Л.М.

 

НАУКОВІ РОБОТИ, ЩО НАДІСЛАНІ ПІСЛЯ 30 КВІТНЯ 2018 РОКУ АБО ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ, ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ

НЕ ПРИЙМАТИМУТЬСЯ.

 

ЗА ЗМІСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЇЇ АВТОРИ ТА ЇХ НАУКОВІ КЕРІВНИКИ

Робоча мова Конкурсу – українська

Форми участі у Конкурсі:

 перший етап – дистанційна;

 другий етап – особиста

Порядок проведення Конкурсу

 

до 30 квітня 2018 р.

 

 

Перший етап

надсилання наукових робіт на електронну адресу:

ufpa.konkurs@gmail.com

 

 

15 травня 2018 р.

 

 

Другий етап

підведення підсумків Конкурсу та оголошення його лауреатів у Київському національному торговельно-економічному університеті

 

Місце підведення підсумків Конкурсу та оголошення його лауреатів:

м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д

(аудиторія Д-221)

 

Інформація про Конкурс

розміщена на веб-сайтах

Київського національного торговельно-економічного університету

https://www.knteu.kiev.ua/

у рубриці «Анонси» та

Української асоціації зовнішньої політики http://ufpa.org.ua/

 

Контакти та адреса оргкомітету Конкурсу:

Дешко Людмила Миколаївна

(м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-314)

тел.: (044) 513-00-12

Кушнір Дар’я Валеріївна

тел.: (096) 836 14 55

електронна адреса: ufpa.konkurs@gmail.com

**********

15 травня 2018 року відбулося урочисте відзначення переможців першого в Україні Конкурсу студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» і «Журналістика». Конкурс проводився Українською асоціацією зовнішньої політики спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом. На заключному етапі Конкурсу спеціальна комісія у складі Надзвичайних і Повноважних Послів – членів УАЗП, а також викладачів КНТЕУ, розглянула 15 робіт, підготовлених студентами 7 вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Вінниці (Донецький національний університет імені Василя Стуса).

Гран-прі Конкурсу отримала робота Дмитра Новашка, студента 4 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка, на тему «Кваліфікація конфліктів на сході України з точки зору міжнародного гуманітарного права». Дипломами 1-го, 2-го і 3-го ступеня нагорджені Н.Гузій (КНТЕУ), М.Зіненко (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця), Н.Сероветник (КНТЕУ), Ю.Назаренко (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Роботи фіналістів Конкурсу будуть розміщені на веб-сторінці Асоціації.

Відзнаки переможцям вручали Перший проректор КНТЕУ, професор Притульська Н.В. і президент УАЗП, Надзвичайний і Повноважний Посол Хандогій 

 

15 травня 2018 року відбулося урочисте відзначення переможців першого в Україні Конкурсу студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» і «Журналістика». Конкурс проводився Українською асоціацією зовнішньої політики спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом. На заключному етапі Конкурсу спеціальна комісія у складі Надзвичайних і Повноважних Послів – членів УАЗП, а також викладачів КНТЕУ, розглянула 15 робіт, підготовлених студентами 7 вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Вінниці (Донецький національний університет імені Василя Стуса).

Гран-прі Конкурсу отримала робота Дмитра Новашка, студента 4 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка, на тему «Кваліфікація конфліктів на сході України з точки зору міжнародного гуманітарного права». Дипломами 1-го, 2-го і 3-го ступеня нагорджені Н.Гузій (КНТЕУ), М.Зіненко (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця), Н.Сероветник (КНТЕУ), Ю.Назаренко (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Роботи фіналістів Конкурсу будуть розміщені на веб-сторінці Асоціації.

Відзнаки переможцям вручали Перший проректор КНТЕУ, професор Притульська Н.В. і президент УАЗП, Надзвичайний і Повноважний Посол Хандогій В.Д.

З конкурсними роботами переможця і дипломантів Конкурсу можна ознайоитися за посиланнями:

Конкурсна робота Д.Новашка (Гран-прі)

Конкурсна робота Н.Гузій (диплом 1-го ступеня)

Конкурсна робота М.Зиненко (диплом 2-го ступеня)

Конкурсна робота Н.Сероветник (диплом 3-го ступеня)

Конкурсна робота Ю.Назаренко (диплом 3-го ступеня)

 

Дата проведення: 
Понеділок, Квітень 16, 2018 - 21 до Понеділок, Травень 21, 2018 - 13