Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років та поділяють принципи і завдання Асоціації, визнають та виконують положення цього Статуту. Члени Асоціації повинні відповідати  вимогам та бути прийнятими до Асоціації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації, а також сплачувати членські внески. 

Відповідно до ст. 20 Статуту "Асоціація діє на засадах добровільного членства".

За рішенням Ради директорів Асоціації особі може бути присвоєно звання почесного члена Асоціації. Почесним членом може бути дипломат, науковець, політичний чи громадський діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у справі державотворення, розвитку дипломатичної служби та реалізації засад зовнішньої політики України та надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Асоціації. Засновники, що є учасниками Установчих зборів, набувають членства в Асоціації після її державної реєстрації.

Прийом нових членів до Асоціації здійснюється Радою директорів на підставі поданої заяви

Рішення про прийняття в члени Асоціації або про відмову приймається Радою директорів Асоціації протягом 30 календарних днів з дати подачі заяви. Прийнятому члену Асоціації видається посвідчення  встановленого зразка. Всі питання щодо сплати членських та інших внесків регулюються  Положенням про внески, яке затверджується Радою директорів Асоціації. Всі надходження від членів Асоціації мають статус безповоротної фінансової допомоги.

Членство в Асоціації припиняється у випадках:

 • добровільного виходу з членів Асоціації;
 • виключення з членів Асоціації;
 • автоматичного припинення членства в Асоціації.

Добровільний вихід із членів Асоціації  відбувається шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі. Рішення щодо добровільного виходу члена з Асоціації  приймає Рада директорів. Членство в Асоціації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі. 

Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації рішенням Ради директорів за: 1) невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Ради директорів або порушень правил і норм, прийнятих Загальними зборами, Радою директорів або Президентом, які є обов’язковими для усіх членів Асоціації; 2) поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправильно і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації.

Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у таких випадках:

 • виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
 • порушення обов’язків щодо сплати щорічних членських внесків;
 • визнання члена Асоціації недієздатною особою у встановленому законом порядку;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Асоціації;
 • смерті члена Асоціації.

   

У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають. Припинення членства в Асоціації має наслідком відставку особи з усіх посад у складі будь-яких органів Асоціації, крім штатних посад.

Члени Асоціації мають право:

 • брати участь у діяльності Асоціації в порядку визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації;
 • одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Асоціації, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними Асоціації в обумовленому ними порядку;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу, кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів;
 • право голосу на засіданнях Загальних зборів на засадах і в порядку, визначеному внутрішніми документами Асоціації;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації;
 • представляти  Асоціацію за дорученням Ради директорів на конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;
 • вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
 • вносити запити та пропозиції до керівних органів Асоціації з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності Асоціації, та отримувати на них відповіді;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • користуватися майном Асоціації  та об’єктами соціально-культурного та суспільного призначення на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Асоціації;
 • використовувати  в порядку, визначеному внутрішніми документами Асоціації,  наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, соціально-побутові, матеріальні та інші ресурси, що має Асоціація;
 • користуватись послугами створених Асоціацією підприємств і організацій на пільгових умовах на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Асоціації;
 • публікувати свої дослідження та статті у виданнях Асоціації  відповідно до напрямків її діяльності на умовах, затверджених Радою директорів;
 • вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених Статутом;

   

 • мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також внутрішніми документами Асоціації.

Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення Загальних зборів, Ради директорів та інших органів Асоціації, які є обов’язковими для членів Асоціації та відповідають чинному законодавству України;
 • сприяти здійсненню мети та завдань Асоціації, поширенню інформації про її діяльність;
 • сприяти залученню до Асоціації нових членів;
 • поважати права та законні інтереси інших членів Асоціації;
 • підтримувати Асоціацію  матеріально, своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески  у розмірі та порядку, встановленому Радою директорів; 
 • не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

При вступі до Асоціації заявники сплачують вступні членські внескиМінімальний розмір вступного членського внеску для заявників, що э членами Ради Директорів становить 2000 гривень; члени Асоціації, що мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла – 1500 гривень; для інших членів Асоціації – 750 гривень; для студентів-членів Асоціації – 300 гривень.

Вступний членський внесок сплачується одночасно з поданням заяви про вступ до Асоціації. Копія платіжного дручення на перерахування внеску додається до заяви. Допускається відтермінування сплати вступного членського внеску до ухвалення рішення про прийняття заявника в члени Асоціації згідно з ст.24 Статуту Асоціації, але не більше ніж на один тиждень з  моменту ухвалення  такого рішення.

У подальшому члени Асоціації сплачують щорічні членські внески. Щорічні членські внески встановлюються в тих же розмірах, що і вступні членські внески відповідно з ст. 3 цього Положення. Члени керівних органів Асоціації сплачують щорічні членські внески у подвійному розмірі від мінімального вступного внеску. 

Щорічні членські внески сплачуються до 1 лютого поточного року.